Lietuvos Nepriklausomybės Aktas | Informacija

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį valstybės likimą bei santvarką pavesta kurti Atkuriamajam Seimui.

Žymės: Pranas Dovydaitis, Justinas Staugaitis, Vladas Mironas, Petras Klimas, Stanislovas Narutavičius, Antanas Smetona, Saliamonas Banaitis, Jonas Vileišis, Alfonsas Petrulis, Kazimieras Steponas Šaulys, Jurgis Šaulys, Jonas Smilgevičius, Donatas Malinauskas, Jonas Vailokaitis, Jokūbas Šernas, Jonas Basanavičius, Aleksandras Stulginskis, Kazys Bizauskas, Signatarų rūmai, Mykolas Biržiška, Lietuvių kalba, Steponas Kairys

Šaltinis: Vikipedija.

Komentuoji kaip Anonimas

Daugiau:

Juozas Aputis
Justinas Marcinkevičius
Petras Cvirka
Vincas Kudirka
Balys Sruoga